Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Data opublikowania: 2017-09-11 14:08:20

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Załaczniki: 

1. Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu

2 .Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

3a. Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

3b. Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

3c. Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

4. Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

4a. Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku uczenia (słuchacza), absolwenta

4b. Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku absolwenta z lat wcześniejszych

4c. Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku zdającego, któremu dostosowanie egzaminu wskazuje dyrektor oke

5. Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

5a. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu

5b. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej egzaminu

6. Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu

6a. Protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu

7. Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu

8. Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu

9. Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu

9a. Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu

10. Wykaz zdających w Sali egzaminacyjnej

11. Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

12. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

12a. Wniosek o weryfikację sumy punktów

13. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

13a. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych)

14. Upoważnienie do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych

15. Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, w którym uczniowie szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu

16. Informacja dyrektora szkoły/podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzeniu części pisemnej lub części praktycznej w innym miejscu

17. Wewnętrzny harmonogram części pisemnej /części praktycznej egzaminu

18. Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów zawierających informacje prawnie chronione

19. Informacja o zamiarze unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

20. Informacja o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

21. Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)

22. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w całości

23. Rozstrzygniecie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w części lub nieuwzględnienie odwołania i przekazania odwołania do centralnej komisji egzaminacyjnej

24. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

25. Wniosek zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia procedury unieważniania/unieważnienia egzaminu

26. Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora OKE z powodu naruszenia przepisów jego przeprowadzenia

27. Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia lub zniszczenia karty odpowiedzi/karty oceny/pracy egzaminacyjnej

28. Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora CKE

29. Zgłoszenie przez zdającego do CKE zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie unieważnienia egzaminu

30. Zgłoszenie przez zdającego do OKE zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu

31. Rozstrzygniecie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące zastrzeżeń o naruszenie przepisów przeprowadzania części pisemnej/części praktycznej egzaminu

32. Zgłoszenie przez zdającego do CKE zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie zastrzeżeń do przebiegu egzaminuLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl