Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Data opublikowania: 2024-07-03 08:20:56

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2023/2024 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji sumy punktów.

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona:

 • do egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca o godzinie 8.30
 • do egzaminu maturalnego – 9 lipca o godzinie 8.30.

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem ZIU. Po kliknięciu w podany link (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/) należy zalogować się i wypełnić formularz.

Wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje wysłanie wniosku o wgląd do OKE w Warszawie i nie ma potrzeby wysyłania dodatkowo podpisanego wniosku pocztą.

 • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
 • Termin wglądu wyznaczany jest zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyznaczony nowy termin wglądu. Procedura ta wymaga jednak złożenia nowego wniosku o wgląd po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu wglądu.
 • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac:
 • egzaminu ósmoklasisty odbywają się w Szkole Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16. w Warszawie
 • egzaminu maturalnego odbywają się w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie.

Uwaga: Szkoły, w których odbywają się wglądy, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku takich osób prosimy o informację o konieczności zorganizowania wglądu w innym miejscu – bez barier architektonicznych.

Ważne informacje:

Osobą uprawnioną do wglądu jest w przypadku: 

 • egzaminu ósmoklasisty – uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie (w przypadku innego nazwiska niż dziecko należy okazać dokument potwierdzający pokrewieństwo)
 • egzaminu maturalnego – wyłącznie zdający.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby.

 • Przed wglądem warto zapoznać się ze szczegółowymi wynikami swoich egzaminów – każdy zdający ma do nich dostęp na stronie https://wyniki.edu.pl po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.
 • Zasady oceniania będą dostępne na miejscu.
 • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych – długopisy oraz kartki do robienia notatek będą dostępne na miejscu.
 • Podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Weryfikacja sumy punktów (wyłącznie po dokonaniu wglądu do pracy)

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej odpowiednio z egzaminu ósmoklasisty lub z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE w Warszawie z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący egzaminu ósmoklasisty (  załącznik A  ) lub egzaminu maturalnego (  załącznik B  ) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: weryfikacja@oke.waw.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Na wnioski o weryfikację sumy punktów złożone drogą elektroniczną odpowiedź przesyłamy również drogą elektroniczną, a na wnioski złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście – drogą pocztową.

Ze względu na terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na uczelnie wyższe, prosimy o przemyślane składanie wniosków o wgląd do arkuszy egzaminacyjnych, co będzie miało wpływ na szybsze wyznaczenie terminu wglądu.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl