Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Data opublikowania: 2024-01-01 00:04:41

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Opłatę wnoszą: 

  1. absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie.

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty:

Sposób obliczenia opłaty:  50 zł za każdy egzamin 

Termin wniesienia opłaty: od 1 stycznia do 7 marca 2024 roku niewniesienie opłaty maturalnej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu 

Rachunek bankowy Komisji:  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,  numer konta: 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 

W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać: 

Opłata za maturę, imię i nazwisko zdającego, numer PESEL, przedmiot i poziom

Przykład: Opłata za maturę, Jan Kowalski, 90101010101, język angielski – matematyka, poziom rozszerzony  

Poinformowanie Komisji o wniesieniu opłaty:

Po wniesieniu opłaty absolwent przekazuje potwierdzenie wpłaty do OKE w Warszawie: osobiście do OKE w Warszawie, drogą elektroniczną (na adres mailowy: oplatamaturalna@oke.waw.pl) lub pocztową na adres korespondencyjny Komisji:   

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa
                            „opłata maturalna”     

Kopię potwierdzenia wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której przystępuje do egzaminu maturalnego.

UWAGA: Absolwent, który ukończył szkołę macierzystą poza województwem mazowieckim, tj. w innym obrębie działania niż OKE w Warszawie, powinien wnieść opłatę do właściwej OKE.                        Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl