Opłata za egzamin eksternistyczny zdawany w sesji jesiennej 2023 r.

Data opublikowania: 2023-04-07 10:40:17

Opłata za egzamin eksternistyczny zdawany w sesji jesiennej 2023 r.

Opłata za egzamin eksternistyczny

Zgodnie z art. 10 ust. 4d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 352) opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

wynosi 250,25 zł.

Opłatę należy wnieść na numer konta:

NBP O/O 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tytule przekazu lub przelewu bankowego należy napisać:

  • imię i nazwisko zdającego,
  • egzaminy eksternistyczne,
  • etap kształcenia,
  • przedmioty deklarowane w danej sesji egzaminacyjnej


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl