Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne

Data opublikowania: 2023-01-20 14:00:52

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z OPŁATY ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z § 35 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z dnia 9 września 2019 r., poz. 1717) dyrektor komisji okręgowej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art..8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1507, 1622 i 1690).

2. KRYTERIA ZWALNIANIA: zwolnienie w całości, w przypadku:

⎯ osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

⎯ osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 776 zł (zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

⎯ osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł na osobę (zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

zwolnienie z części opłat w wysokości 50%, w przypadku

⎯ osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 1552 zł (zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

⎯ osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1200 zł na osobę (zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

Podstawę do ustalania powyższych kryteriów stanowią:

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369

oraz z 2021 r. poz. 794 i 803).

3. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

Zdający ubiegający się o zwolnienie z opłaty za egzaminy eksternistyczne powinien dostarczyć do

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej

następujące dokumenty:

⎯ wniosek o zwolnienie z opłaty (druk do pobrania ze strony ),

⎯ oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (druk do

pobrania ze strony),

⎯ zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy (netto) każdej z osób pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym, dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych zapomóg,

zasiłków itp. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i innych osiąganych dochodów

(także renty alimentacyjnej),

⎯ osoby, które argumentują wniosek o zwolnienie złą sytuacją finansową z powodu braku

zatrudnienia, załączają stosowne zaświadczenia z Urzędu Pracy z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku (dotyczy wnioskodawcy bądź innej pełnoletniej osoby pozostającej we

wspólnym gospodarstwie domowym) albo zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Uwaga!!!

Podstawą zwolnienia z opłaty z powodu niskich dochodów może być wyłącznie należycie

udokumentowany wniosek. Przy uwzględnianiu jako jednej z podstaw do zwolnienia nieosiągania

dochodów przez osobę pełnoletnią uznawane będzie wyłącznie zaświadczenie o pobieraniu

nauki/studia albo zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

nie starsze niż z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

 

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl