Komunikat Dyrektora CKE z dnia 3 września 2007 r.

Data opublikowania: 2009-06-24 14:06:01

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2008 roku

1. Na postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalam terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2008 r.:

  •  etap pisemny - 16 czerwca 2008 roku (poniedziałek),
  •  etap praktyczny - od 17 czerwca 2008 roku (wtorek),
  •  wydanie dyplomów – 31 sierpnia 2008 r.


2. W przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w sesji zimowej:

  •  etap pisemny - 15 stycznia 2008 roku (wtorek),
  •  etap praktyczny - od 16 stycznia 2008 roku (środa),
  •  wydanie dyplomów – 28 lutego 2008 roku.


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl