Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku

Data opublikowania: 2022-09-02 10:13:01

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2023 roku

 

KTO?

do kogo składa?

do kiedy?

(deklaracja wstępna)

do kiedy? (deklaracja ostateczna)

wzór deklaracji (załącznik)

A. Uczeń liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2022

do 7.02.2023

  Deklaracja A

B. Absolwent, który ukończył LO, technikum, branżową szkołę II stopnia lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2021/2022.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2022 nieobowiązkowo

do 7.02.2023

  Deklaracja A

C. Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·         Absolwent, który ukończył LO, technikum, branżową szkołę II stopnia lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2021/2022 włącznie.

do dyrektora szkoły macierzystej

---

do 7.02.2023

  Deklaracja A +Załącznik 2

 

D. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej sprzed 2005 roku, który

·         posiada świadectwo dojrzałości

lub

·         nie posiada świadectwa dojrzałości.

Do dyrektora szkoły macierzystej (jeśli nadal istnieje)

---

do 7.02.2023

  Deklaracja A

E. Uczeń/absolwent – obywatel Ukrainy

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2022 nieobowiązkowo

do 7.02.2023

Deklaracja C

F. Absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona w zupełnie inną

·         Absolwent, który ukończył LO, technikum, branżową szkołę II stopnia lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2021/2022 włącznie.

do dyrektora OKE

---

do 7.02.2023

 Deklaracja B

G. Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·         Absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

·         Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKE

---

do 7.02.2023

  Deklaracja B

H. Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

·         Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

·         Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

---

do 7.02.2023

  Deklaracja B

Pełna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 dostępna jest na stronach www.cke.gov.pl i www.oke.waw.pl)

 

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA DEKLARACJI DO DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE na egzamin maturalny w roku 2023

dotyczy absolwentów:

 • wymienionych w punktach F, G, H powyższej tabeli
 • mieszkających w województwie mazowieckim

Każdy zdający może złożyć deklarację tylko w jednej postaci: papierowej ALBO elektronicznej.

Osoby składające deklaracje w wersji papierowej –

przesyłają pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa

lub składają osobiście w terminie do 7 lutego 2023 następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości – oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem (oryginał świadectwa zostanie odesłany wraz z informacją o szkole, do której absolwent został skierowany);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ewentualną zmianę nazwiska;
 • kopię dyplomu zawodowego uprawniającego do rezygnacji z przedmiotu dodatkowego, ewentualnie kopię opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej specyficzne trudności w nauce lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej.

Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację) –

 • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl; logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub przy użyciu profilu zaufanego;
 • aby otrzymać login i hasło do ZIU od dyrektora OKE, występują na Załączniku 5a – nie  później niż do 15 stycznia 2023 r. – z wnioskiem o ich wydanie. Po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku login i hasło będą do odebrania w siedzibie OKE w Warszawie – po okazaniu dokumentu tożsamości;
 • po wypełnieniu e-deklaracji dołączają wyraźne skany dokumentów takich jak: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz, jeśli jest taka konieczność, dyplom zawodowy uprawniający do rezygnacji z przedmiotu dodatkowego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w nauce lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej. Dołączając skany dokumentów, składają oświadczenie o ich zgodności  z papierowymi oryginałami.

Link: Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji.

Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Obowiązek wniesienia opłaty za egzamin dotyczy osób, które:

 • przystępują do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu po raz trzeci lub kolejny

  lub

 • deklarują po raz drugi egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, do którego wcześniej nie przystąpili.

Opłatę należy wnieść w terminie od 1.01.2023 r. do 7.03.2023 r. 1 stycznia 2023 r. na stronie OKE w Warszawie w zakładce „opłaty za egzaminy” zostanie podany numer konta oraz zostanie uruchomiona aplikacja do sprawdzenia, czy dany zdający ma obowiązek opłaty.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl