Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Data opublikowania: 2022-08-19 11:00:19

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą
korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 r.

Treść komunikatu - pobierz (PDF):

20220819 E8_EM 2023 Komunikat o przyborach.pdfLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl