Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy

Data opublikowania: 2022-06-10 11:45:59

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy

dotyczy wysokości opłat dokonywanych od 1 maja 2022 r. 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1057)

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna – 232,32 zł,
  • część pisemna – 77,44 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna – 154,88 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • egzamin eksternistyczny zawodowy
  • oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych).

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl