Opłata za egzamin eksternistyczny zdawane w sesji jesiennej 2022 r.

Data opublikowania: 2022-05-27 12:01:38

Opłata za egzamin eksternistyczny

Zgodnie z art. 10 ust. 4d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1057)

opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych
oraz
opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

wynosi 232 zł 32 gr.

Opłatę należy wnieść na numer konta:

NBP O/O 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tytule przekazu lub przelewu bankowego należy napisać:

  • imię i nazwisko,
  • egzaminy eksternistyczne lub egzamin eksternistyczny zawodowy,
  • nazwy wybranych przedmiotów.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl