Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Data opublikowania: 2022-05-09 13:08:53

Szanowni Państwo,

Przewodniczący zespołów egzaminacyjnych w szkołach, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny w 2022 r.

Uprzejmie informuję, że 6 maja br. mogło dojść do nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych w jednej ze szkół na terenie kraju, którego wynikiem mogło być opublikowanie na profilu w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiającego treść jednego z zadań z arkusza egzaminacyjnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym (EJAP-P0-100-2205)

Sytuacja taka mogła powstać wyłącznie w przypadku, gdy osoba, której zgodnie z przepisami prawa powierzono obowiązek ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, po odebraniu przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi od kuriera, otworzyła pakiet (kopertę przezroczystą), rozerwała banderole zabezpieczające arkusz i sama wykonała lub udostępniła arkusz do wykonania zdjęcia zadania egzaminacyjnego przez inną osobę – członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego.

Zaistnienie powyższej sytuacji oznacza również, że przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, wszyscy przewodniczący zespołów nadzorujących oraz przedstawiciel lub przedstawiciele zdających, uczestniczący w danej szkole w przekazaniu materiałów egzaminacyjnych do sal przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przewodniczącym zespołów nadzorujących, złożyli niezgodne z prawdą oświadczenie w protokole sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych (załącznik nr 29 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022). Tym samym złamali przepisy prawa, których znajomość i obowiązek przestrzegania – w przypadku PZE oraz PZN – potwierdzali własnoręcznym podpisem w formularzu Powołania zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych (załącznik nr 8a do ww. dokumentu), tj.

 1. art. 9e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.
  1915, z późn. zm.) – o obowiązku nieujawniania osobom nieuprawnionym
  materiałów egzaminacyjnych
 2. art. 100 § 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
  z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) – o obowiązkach pracowników
 3. art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz.
  2345, z późn. zm.) – o odpowiedzialności karnej za ujawnienie osobie
  nieuprawnionej lub wykorzystanie informacji, którą uzyskało się w związku
  z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą
 4. art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.
  1762, z późn. zm.) – o obowiązkach nauczycieli.

Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa opisanego powyżej, z wnioskiem o ściganie oraz wszczęcie postępowania karnego w sprawie, wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zostało złożone w Prokuratorze Rejonowej Warszawa – Śródmieście.

W związku z niepokojącą sytuacją opisaną powyżej, zwracam się do Państwa Przewodniczących z uprzejmą prośbą o sprawdzanie każdego dnia, w którym zaplanowane jest przeprowadzenie egzaminu maturalnego w danej szkole w 2022 r. – do godz. 8:00 – zarówno w skrzynce mailowej szkoły, jak również w SIOEO lub serwisach OKE dedykowanych dla dyrektorów – ewentualnych komunikatów dotyczących arkuszy egzaminacyjnych z zakresu egzaminów przeprowadzanych tego dnia oraz zmian w organizacji i przeprowadzeniu danego egzaminu. Komunikat taki – jeżeli jego przesłanie Państwu będzie niezbędne – zostanie przekazany za pośrednictwem ww. kanałów komunikacji – rano do godz. 7:45.

Załączam wyrazy szacunku

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl