Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Data opublikowania: 2021-04-07 15:00:00

 

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

 

OKE Warszawa wydaje dyplomy zawodowe (PP2019) i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (PP2017, PP2012) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz.U. 2019 poz. 1700). Zasady wydawania są opisane w paragrafach 13 i 39.

 

Dyplomy dla tegorocznych absolwentów są wydawane przez OKE Warszawa zbiorczo na podstawie zgłoszeń wykazu absolwentów w systemie SIOEPKZ i przekazywane szkołom. (Wykaz absolwentów dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

 

 

Dyplomy dla absolwentów lat ubiegłych są wydawane na indywidualne wnioski zdających.

Zdający mogą złożyć swój wniosek na wydrukowanym załączniku:  Załącznik Nr 11 – WNIOSEK o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

a.      Wniosek należy pobrać, wypełnić, wydrukować i przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

b.     Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

c.      Linki do pobrania wniosku

                                               i.     Wniosek dla dyplomów do podstawy programowej 2012 (kw. jednoliterowe): Pobierz

                                             ii.     Wniosek dla dyplomów do podstawy programowej 2017 (kw. dwuliterowe): Pobierz

                                            iii.     Wniosek dla dyplomów do podstawy programowej 2019 (kw. trzyliterowe): Pobierz

 

 

Dyplomy na wnioski indywidualne są wystawiane w dniach: 5, 15 i 25 każdego miesiąca i przesyłane pocztą na adres podany we wniosku.

 

W przypadku szkół, które chcą wystąpić zbiorczo w imieniu swoich absolwentów z lat ubiegłych o wystawienie dla nich dyplomów i przesłanie ich na adres szkoły – konieczne jest załączenie przez szkoły zestawu indywidualnych wniosków zdających, w formie wydrukowanej i podpisanej przez każdego zdającego wnioskującego o dyplom.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl