Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2021 roku

Data opublikowania: 2020-09-07 14:29:54

 

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI

NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2021 roku

 

KTO?

do kogo składa

do kiedy?

(deklaracja wstępna)

do kiedy? (deklaracja ostateczna)

wzór deklaracji (załącznik)

A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2020

do 7.02.2021

1a

B. Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2020 nieobowiązkowo

do 7.02.2021

1a

C. Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·       Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020

do dyrektora szkoły macierzystej

---

do 15-01-2021

1a + 2

D. Absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona

·       Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020

do dyrektora OKE

---

do 15-01-2021

1b

E. Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·       Absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

do dyrektora OKE

---

do 15-01-2021

1b

F. Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

·       Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

·       Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

---

do 15-01-2021

1b

G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości.

do dyrektora OKE

---

do 15-01-2021

1b

H. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.).

do dyrektora OKE

---

do 15-01-2021

1c

 

Pełna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 dostępna jest na stronach www.cke.gov.pl i www.oke.waw.pl)


 


INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA DEKLARACJI

DO DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE

 

Osoby

·       wymienione w punktach D, E, F, G, H,

·       mieszkające w województwie mazowieckim

·       zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 r.

 

przesyłają pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa

lub składają osobiście w terminie do 15-01-2021 następujące dokumenty:

 

  • wypełniony Formularz zgłoszenia załączony poniżej,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej LUB świadectwo dojrzałości – oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem (oryginał świadectwa zostanie odesłany wraz z informacją o szkole, do której absolwent został skierowany);
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ewentualną zmianę nazwiska (np. dowodu osobistego);
  • wypełnioną odpowiednią deklarację (Załącznik 1b lub 1c,) dostępną na stronach internetowych www.cke.gov.pl; www.oke.waw.pl;
  • kopię orzeczenia lub opinii PPP, jeśli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w dostosowanych warunkach i formie

 

OKE w Warszawie umożliwia również złożenie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres deklaracje@oke.waw.pl (generujący automatyczne potwierdzenie), jednakże oprócz wysłania tą drogą dokumentów należy oryginał świadectwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem przesłać jednocześnie pocztą tradycyjną.

 

 

Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Obowiązek wniesienia opłaty za egzamin dotyczy osób, które:

·       przystępują do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu po raz trzeci lub kolejny

lub

·       deklarują po raz drugi egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, do którego wcześniej nie przystąpili.

Dokonanie opłaty będzie możliwe w okresie od 1.01.2021 r. do 7.03.2021 r.


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN MATURALNY W 2021 ROKU

 

 

DANE

Wypełnia absolwent

- czytelnie, dużymi literami

lub wpisując TAK/NIE/nie dotyczy

Imię/imiona zgodnie z zapisem

w dowodzie osobistym

 

Nazwisko

 

Nazwisko rodowe

 

PESEL

 

Adres korespondencyjny:

ulica, numer,

kod pocztowy; miejscowość

 

Telefon kontaktowy;

e-mail

 

Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej oraz jej lokalizacja – miejscowość, ulica

 

Czy ukończona szkoła średnia została zlikwidowana lub przekształcona (TAK/NIE)

 

Miejscowość w województwie mazowieckim, w której może Pani/Pan przystąpić do egzaminu – ze względu na aktualne miejsce zamieszkania

 

 

Załączam dokumenty (zaznaczyć X przy składanym załączniku):

 

Dokument

X

świadectwo ukończenia szkoły średniej / świadectwo dojrzałości (kopia potwierdzona notarialnie lub oryginał)

 

deklarację: 1b LUB 1c,

 

dokument potwierdzający zmianę nazwiska

 

orzeczenie, opinia z PPP lub zaświadczenie lekarskie

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją egzaminu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

 

      ………………….                                                                                ………………………………………………

                data                                                                                                                     czytelny podpis

 

 

Data i podpis osoby przyjmującej dokumentację: …………………………………………………………………………………..

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl