Załączniki PP 2017 w roku szkolnym 2020/2021

Data opublikowania: 2020-08-28 13:08:39

Załączniki PP 2017 w roku szkolnym 2020/2021

 • Załącznik 1_2017 - Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu
 • Załącznik 2_2017 Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
 • Załącznik 3a_2017 Deklaracja dla absolwenta zlikwidowanej szkoły oraz osoby, która ukończyła KKZ – w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego ten KKZ
 • Załącznik 3b_2017 Deklaracja dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby, która jest uczestnikiem KKZ, który kończy się na sześć tygodni przed terminem egzaminu
 • Załącznik 3c_2017 Deklaracja dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego, osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych
 • Załącznik 4_2017 Wniosek dyrektora szkoły o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób nieujęty w komunikacie dyrektora CKE
 • Załącznik 4a_2017 - Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku ucznia (słuchacza) lub absolwenta, który ukończył szkołę w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin
 • Załącznik 4b_2017 Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku absolwenta z lat wcześniejszych
 • Załącznik 4c_2017 Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku zdającego, któremu dostosowanie wskazuje dyrektor oke
 • Załącznik 5a_2017 Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu
 • Załącznik 5b_2017 Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej egzaminu
 • Załącznik 8a_2017 Arkusz obserwacji – część pisemna egzaminu zawodowego (egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputerów)
 • Załącznik 8b_2017 Arkusz obserwacji – część pisemna egzaminu zawodowego (egzamin z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi)
 • Załącznik 13_2017 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 13a_2017 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych)
 • Załącznik 15_2017 Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, w którym uczniowie / słuchacze/ absolwenci szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu
 • Załącznik 16_2017 Informacja dyrektora szkoły/podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzeniu części pisemnej lub części praktycznej w innym miejscu niż szkoła lub ten podmiot
 • Załącznik 18_2017 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych
 • Załącznik 19_2017 Informacja o zamiarze unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 20_2017 Informacja o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 21_2017 Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)
 • Załącznik 22_2017 Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w całości
 • Załącznik 23_2017 -  Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w części lub nieuwzględnienia odwołania i przekazania odwołania do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Załącznik 25_2017 -  Wniosek zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia procedury unieważniania/unieważnienia egzaminu
 • Załącznik 26_2017 Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora OKE z powodu naruszenia przepisów jego przeprowadzenia
 • Załącznik 27_2017 Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia lub zniszczenia karty odpowiedzi/karty oceny/pracy egzaminacyjnej
 • Załącznik 28_2017 Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora CKE
   
 • Załącznik 29_2017 Zgłoszenie przez zdającego zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie unieważnienia części praktycznej egzaminu
 • Załącznik 30_2017 Zgłoszenie przez zdającego do OKE zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu
 • Załącznik 31_2017 Informacja dyrektora OKE o wyniku rozstrzygnięcia zastrzeżeń o naruszenie przepisów przeprowadzenia części pisemnej/części praktycznej egzaminu
 • Załącznik 32_2017 Zgłoszenie przez zdającego zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie zastrzeżeń do przebiegu części pisemnej/części praktycznej egzaminu

 Liczba odsłon: 11413
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl