Załączniki PP 2012 w roku szkolnym 2020/2021

Data opublikowania: 2020-08-27 23:01:18

Załączniki PP 2012 w roku szkolnym 2020/2021

 • Załącznik 1_2012   - Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu.
 • Załącznik 2_2012 - Wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej  egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
 • Załącznik 3a_2012 Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla absolwenta, którego szkola została zlikwidowana lub dla osoby posiadającej świadectwo uzyskane za granicą
 • Załącznik 3b_2012  - Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Załącznik 3c_2012  - Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla osoby przystępującej do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub osoby dorosłej, która ukończyła przygotowanie zawodowe
 • Załącznik 4_2012 Wniosek dyrektora szkoły o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób nieujęty w komunikacie Dyrektora CKE
 • Załącznik 4b_2012 - Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku absolwenta 
 • Załącznik 4c_2012 - Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku zdającego, któremu dostosowanie wskazuje dyrektor oke
 • Załącznik 5a_2012 - Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu
 • Załącznik 5b_2012 - Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej egzaminu
 • Załącznik 8a_2012 - Arkusz obserwacji – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputerów)
 • Załącznik 8b_2012 - Arkusz obserwacji – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
 • Załącznik 8c_2012 - Arkusz obserwacji – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 13_2012 - Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 13a_2012 - Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych)
 • Załącznik 15_2012 - Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, w którym uczniowie szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu
 • Załącznik 16_2012 - Informacja dyrektora szkoły/podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzeniu części pisemnej lub części praktycznej w innym miejscu
 • Załącznik 18_2012 - Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych
 • Załącznik 19_2012 - Informacja o zamiarze unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 20_2012 - Informacja o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Załącznik 21_2012 - Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)
 • Załącznik 22_2012 - Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w całości
 • Załącznik 23_2012 - Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w części lub nieuwzględnienia odwołania i przekazania odwołania do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Załącznik 25_2012 - Wniosek zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia procedury unieważniania/unieważnienia egzaminu
 • Załącznik 26_2012 - Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora OKE z powodu naruszenia przepisów jego przeprowadzenia
 • Załącznik 27_2012 Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia lub zniszczenia karty odpowiedzi/karty oceny/pracy egzaminacyjnej
 • Załącznik 28_2012 - Unieważnienie części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez Dyrektora CKE 
 • Załącznik 29_2012 Zgłoszenie przez zdającego zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie unieważnienia egzaminu
 • Załącznik 30_2012 - Zgłoszenie przez zdającego do OKE zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu
 • Załącznik 31_2012 - Informacja dyrektora OKE o wyniku rozstrzygnięcia zastrzeżeń o naruszenie przepisów przeprowadzenia części pisemnej/części praktycznej egzaminu
 • Załącznik 32_2012 - Zgłoszenie przez zdającego zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie zastrzeżeń do przebiegu części pisemnej/części praktycznej egzaminu


Liczba odsłon: 5517
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl