Komunikat dla absolwentów składających deklarację maturalną na egzamin w roku 2020 do dyrektora OKE

Data opublikowania: 2019-09-02 12:44:11

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI DO DYREKTORA OKE

NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2020 roku

przez absolwentów:

 1. z lat 2006-2019, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona ( 1b )
  UWAGA: absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników uzupełniających dla młodzieży, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości i w latach ubiegłych przystępowali tylko do egzaminów w „starej” formule, od roku szkolnego 2019/2020 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „nowej” formule w pełnym zakresie, czyli do wszystkich obowiązkowych przedmiotów.

  lub ( 1e )– tylko dla absolwentów techników i techników uzupełniających dla dorosłych z lat 2006-2015)

 2. szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce ( 1b )
 3. którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych ( 1b )
 4. szkół ponadpodstawowych, sprzed roku 2005, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości ( 1c )
 5. szkół ponadpodstawowych – sprzed roku 2005 – którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości ( 1b )

Wyżej wymienieni absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają w 2020 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są zapoznać się z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 wraz z aneksem (dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Plac Europejski 3

00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2019 r.:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej / świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów osobiście w siedzibie OKE lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeśli dokumenty składane są za pośrednictwem poczty);
 • wypełnioną odpowiednią deklarację (Załącznik 1b , 1c , 1e ) dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl;
 • orzeczenie PPP (oryginał do wglądu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), jeśli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności;

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl