Wiadomości ogólne dla kandydatów na egzaminatorów

Data opublikowania: 2015-04-30 14:04:31

 • OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
  W WARSZAWIE

  organizuje szkolenia i przyjmuje zgłoszenia kandydatów na egzaminatorów do:

 • sprawdzianu po szkole podstawowej
 • egzaminu gimnazjalnego,
 • egzaminów zawodowych,
 • egzaminów maturalnych.


Ponadto organizuje szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego, którzy przygotowani byli do egzaminu w 2002 roku.

Na szkolenie kandydatów na egzaminatorów może zgłosić się każdy nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły, na zakończenie której przeprowadzany jest dany egzamin zewnętrzny.

OKE zapewnia:

 • nieodpłatny udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów lub szkoleniach uzupełniających dla egzaminatorów
 • otrzymanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów OKE
 • zatrudnienie przy sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych

            
W celu zgłoszenia się na szkolenie należy:

 • zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (Elektroniczny System Egzaminatora) na stronie OKE;
 • zalogować się na swoim koncie i wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i formularz dla kandydatów;
 • wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza) , dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni oraz dokument o kwalifikacjach pedagogicznych (wszystkie kserowane dokumenty muszą być uwierzytelnione przez pracodawcę)
 • podpisany wniosek (w formie papierowej wraz z załącznikami) złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa. (dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami).


UWAGA!!!
Osoby, które zarejestrują się w systemie a nie przyślą wniosku w formie papierowej nie będą kwalifikowane na szkolenie. Jednocześnie wnioski w formie papierowej bez wcześniejszego zarejestrowania się kandydata na panelu egzaminatora nie będą przyjmowane.


Prosimy o logowanie się w systemie (Panel Egzaminatora – Elektroniczny System Egzaminatora) oraz weryfikowanie i uzupełnienie danych.

W przypadku, gdy zapis w dyplomie nie wskazuje na posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (brak wpisu: "specjalność nauczycielska"), a kandydat w trakcie studiów zaliczył wymagane zajęcia, obowiązany jest dołączyć odpowiednie zaświadczenie z macierzystej uczelni o tychże uprawnieniach.
Za dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne jest uznawane świadectwo ukończenia właściwego kursu pedagogicznego.
Nauczyciele akademiccy winni dostarczyć zaświadczenie z wyszczególnieniem dziedziny, z której na co dzień prowadzą zajęcia dydaktyczne a nie np. wydziału, jako miejsca zatrudnienia.
Wniosek oraz formularz należy czytelnie i dokładnie wypełnić oraz podpisać. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione (zgodnie z załączonymi dokumentami) - nie należy pozostawiać nie wypełnionych rubryk.

Udział w szkoleniu:
Kandydatów, którzy spełniają wymagania i zostali zakwalifikowani, OKE powiadamia o terminie i miejscu szkolenia.

Po szkoleniu:
Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów są powoływani, w zależności od potrzeb, przez dyrektora OKE do pracy przy sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych .

Egzaminatorzy, którzy otrzymali decyzję o wpisie do ewidencji OKE oraz kandydaci na egzaminatorów, którzy złożyli wnioski przed 2004 r. proszeni są o aktualizację danych (adres, kontakt telefoniczny, miejsce pracy).Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl