Ogólne zasady wydawania duplikatów

Data opublikowania: 2014-07-02 11:10:27

Absolwent może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:
·         świadectwa dojrzałości,
·         odpisu świadectwa dojrzałości,
·         odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
·         dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
·         zaświadczenia z wynikami sprawdzianu,
·         zaświadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
·         świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
w przypadku utraty oryginału.
 
Natomiast w przypadku utraty suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
absolwent może wystąpić do OKE w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu.

 

 Do OKE w Warszawie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. nowej matury. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 
Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków:

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl