Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Data opublikowania: 2018-02-13 12:46:21

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE

Termin wniesienia opłaty maturalnej upłynął.

Zgodnie z art. 44zzq ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) opłatę za egzamin maturalny wnosiło się w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
W związku z powyższym nie ma już możliwości dokonania opłaty za egzamin maturalny. Wpłaty dokonane po terminie będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl