Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z 23 maja 2016 r.

Data opublikowania: 2016-05-23 11:48:32

 

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Warszawie

o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2016 roku

dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie

(nie dotyczy zdających informatykę wg nowej formuły, którzy złożyli wniosek o termin dodatkowy, ze względu na zastrzeżenia  dotyczące zadania w części II  na poziomie rozszerzonym – komunikat dla tych zdających przekażemy w terminie późniejszym)

 

  • Harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym – zgodny z terminarzem zawartym w  Komunikacie dyrektora CKE z 27 kwietnia 2015 r. (aktualizacja 20 sierpnia 2015 r.) w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

 

  • Miejsce organizacji egzaminów pisemnych:

III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego

w Warszawie, ul. Rogalińska 2  /wejście od ulicy Siedmiogrodzkiej/

 

  • Miejsce organizacji egzaminów ustnych – szkoła macierzysta.

 

  • Zdający powinien zgłosić się na egzamin 30 minut przed czasem jego rozpoczęcia z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość /z fotografią/  oraz świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

  • Każdy zdający może mieć ze sobą pomoce wymienione w Komunikacie dyrektora CKE  z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym  w 2016 r.

OKE w Warszawie udostępni dla  każdego zdającego karty wybranych  wzorów  na egzaminy odpowiednio z matematyki, chemii, fizyki i biologii.

 

Anna Frenkiel

                                                       Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 w Warszawie

 

UWAGA: w szczególnych przypadkach dla niektórych zdających egzaminy pisemne  zostaną zorganizowane w innym miejscu niż podane w powyższym komunikacie. Informację na ten temat zdający uzyskają od dyrektora szkoły macierzystej.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl