Zasady indywidualnego zgłaszania się na egzamin maturalny w 2018 roku

Data opublikowania: 2017-09-06 10:26:49

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku

absolwentów:

 1. mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, które są  zlikwidowane lub przekształcone
 2. szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
 3. szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości;
 4. szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce;
 5. którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych;
 6. którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w całości) do tego egzaminu.

Ww. absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają w 2018 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są   zapoznać się z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z aneksem (dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

ul. Plac Europejski 3

 00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2017 r.:

 • wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załączony poniżej lub dostępny w siedzibie OKE);
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej / świadectwa dojrzałości  potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem świadectwa do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów świadectw);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
 • wypełnioną odpowiednią Deklarację (1b_N, 1c_N, 1e_S) dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl;
 • kserokopię orzeczenia PPP uprawniającego do dostosowania egzaminu maturalnego potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem tego dokumentu do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów orzeczeń);

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w  Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z aneksem.

 

Zasady zglaszania - formularz.doc (wersja Word)

Zasady zglaszania - formularz.pdf (wersja PDF)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl