Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Data opublikowania: 2017-05-02 12:41:52

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:


Zgodnie z art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) od 1 września 2015 roku, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla zdającego:


1) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo


2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo


3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu,


gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny.


Wysokość opłaty za cały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wynosi 173,20 zł (za część pisemną 57,73 zł, za część praktyczną 115,47 zł), którą trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu


 na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

 

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl