Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny w 2017 roku

Data opublikowania: 2016-09-09 11:22:23

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

 

absolwentów:

  • szkół ponadgimnazjalnych, które są  zlikwidowane lub przekształcone
  • szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
  • szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości;
  • szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce;
  • którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych;
  • którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w całości) do tego egzaminu.

 

Ww. absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają w 2017 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są   zapoznać się z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 wraz z aneksem (dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

ul. Plac Europejski 3

 00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2016 r.:

 

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej / świadectwa dojrzałości  potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem świadectwa do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów świadectw);
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
  • kserokopię orzeczenia PPP uprawniającego do dostosowania egzaminu maturalnego potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem tego dokumentu do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów orzeczeń);

 

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w  Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 wraz z aneksem.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl