Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Data opublikowania: 2015-09-28 14:29:41

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Zgodnie z § 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1)   po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2)   przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji maturalnej, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł, którą trzeba wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r. na następujące konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tym samym terminie (od 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.) należy złożyć do Komisji „Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów”- zał. 26a dostępny na naszej stronie wraz z dowodem jej uiszczenia. Natomiast kopię tych dokumentów należy dostarczyć do szkoły. Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ

Każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole macierzystej lub bezpośrednio w OKE w Warszawie, wysyłając do Komisji e-mail na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga!
W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Absolwent o niskim dochodzie może zwrócić się do dyrektora OKE w Warszawie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( zał. 26b ) .

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do Komisji nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

 

 Liczba odsłon: 39804
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl